2018.03.18. Herren er sjølv profetrøysta, så lytt ikkje til ei kvar “profetrøyst” i denne tida. Møte i Maranata.

IMG_0886.JPG

Tale ved Håkon Martinsen.

Håkon las nokre vers ifrå 1.Kor.11 og sa at her hadde nattverden vorte til meir ordinært måltid, det skulle den ikkje vere.

1.Kor.11,17 Når eg no gjev dykk mine påbod, kan eg ikkje rosa dykk for samkomene dykkar. Dei er meir til skade enn til nytte. 18 For det første høyrer eg at de er ueinige når de kjem saman i forsamlinga, og eg trur at det er noko i det. 19 For det må vel vera oppsplitting i flokkar hos dykk, slik at det kan bli klårt kven som held mål. 20 Når de så kjem saman og er samla, er det ikkje Herrens måltid de held. 21 For når de held måltid, tek kvar og ein fram sin eigen mat, og den eine er svolten, den andre drikk seg full. 22 Har de ikkje hus så de kan eta og drikka heime? Eller foraktar de Guds forsamling og lèt dei som ikkje har noko, sitja med skam? Kva skal eg seia til dette? Skal eg rosa dykk? Nei, for dette rosar eg dykk ikkje! 23 For eg har teke imot frå Herren det eg òg har overgjeve til dykk:

Den natta Herren Jesus vart sviken, tok han eit brød, 24 takka, braut det og sa: «Dette er min kropp, som er for dykk. Gjer dette til minne om meg!» 25 Like eins tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Kvar gong de drikk av det, gjer det til minne om meg!»

Gal.1,6 Det undrar meg at de så raskt vender dykk bort frå han som kalla dykk ved Kristi nåde, og til eit anna evangelium.  7 Men det finst ikkje noko anna; det er berre nokre som forvirrar dykk og vil forvrengja Kristi evangelium.  8 Men om vi sjølve, ja, om ein engel frå himmelen skulle forkynna dykk eit anna evangelium enn det vi forkynte dykk, forbanna vere han!

Nehemja.6,5 Sanballat sende tenaren sin til meg med det same bodet ein femte gong, no med eit ope brev i handa.  6 Der stod det skrive: «Folkeslaga har fått høyra, og Gesjem stadfester det, at du og judearane tenkjer på å gjera opprør, og at det er difor du byggjer muren. Det blir sagt at du vil vera kongen deira.  7 Du skal jamvel ha sett profetar til å ropa om deg i Jerusalem: ‘Ein konge i Juda!’ Dette vil kongen no få høyra. Kom difor og lat oss rådslå om saka!»

Med desse bibelversa talte Håkon om å ikkje gå med på noko kompromiss, Paulus var så kompromisslaus at han endåtil irettesett Peter på det.

Gal.2,11 Men då Kefas kom til Antiokia, sa eg han imot, beint opp i andletet, for oppførselen hans dømde han. 12 Før det kom nokre frå Jakob, heldt han måltid saman med dei heidningkristne. Men då dei kom, trekte han seg bort og heldt seg unna, for han var redd dei omskorne. 13 På same måten hykla dei andre jødekristne, så til og med Barnabas vart dregen med i hykleriet deira. 14 Men då eg såg at dei ikkje gjekk beint fram etter sanninga i evangeliet, sa eg til Kefas så alle høyrde på: «Når du som er jøde, sjølv ikkje lever som ein jøde, men som ein heidning, korleis kan du då tvinga heidningane til å leva som jødar?»

Tungetale ved Mari, tyding ved Håkon.

For det er eg, Herren, som har kalla dykk ved namn og de er mine. Og det er eg, Herren sjølv, som er profetrøysta. Så lytt ikkje til den kvar profetrøyst i denne tid, men gå inn i skriftene som eg, Herren, har innblest og inspirert mine tenarar, og du skal få lov til å finne alt kva du treng å vite. Derfor så skal du ikkje gå til verken høgre eller til venstre, men du skal sjå på meg og du skal stole på at eg har sagt og talt, ja, det skal eg og utføre. Fordi eg kan ikkje seie ein ting og ikkje gjere det. Men eg, Herren, eg vil seie og eg vil gjere det. Og når eg har sagt det i mitt Ord, så vil eg, Herren, trå til og fullføre min plan med mi menigheit, som eg, Herren, har planta på denne stad. Og menneske skal sjå det og dei skal forstå det, at dette er ikkje menneskeverk, men det er eit verk av meg, seier Herren. For eg er Herren som byrja og eg skal fullføre.

Ja, for eg ser over den ganske jord, for å kraftig støtte den som har eit heilt hjarte med meg. I dag så er det mange menneske som har vanskar med å kunne tru at eg er miraklenes Gud. For dei høyrer så mangt og mykje som ikkje stemmer overeins med mitt Andens inspirerte Ord, men når eg, den Heilage Ande, bringer deg ord ifrå heilagdomen,  og du opnar opp ditt hjerte og du seier: «takk skal du ha, Jesus, for at alt ditt, det er mitt», ja, så vil eg, Herren, drive plagene bort. Eg, Herren, vil forsørgje deg, eg, Herren, er din rådgjevar, eg, Herren, er din Fredsfyrste, eg, Herren, tek hand om deg og heile ditt hus, for eg, Herren, eg er den allmektige og eg står bak mitt Ord. Så stol på mitt Ord og hald fast ved mitt Ord, så vil eg, Herren, eg skal fullføre alle mine planar, all min herlegdom, det skal skje, for det er Herren, som har talt.

Aktuelle bibelvers.

Joh.10,14 Eg er den gode hyrdingen. Eg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 liksom Faderen kjenner meg, og eg kjenner Faderen. Eg set livet til for sauene. 16 Eg har andre sauer òg, som ikkje høyrer denne flokken til. Dei òg må eg leia; dei skal høyra mi røyst, og det skal verta éi hjord og éin hyrding.

1.Pet.1,20 Men framom alt skal de vita at ingen kan tyda eit profetord i Skrifta på eiga hand. 21 For aldri er noko profetord framkome ved menneskevilje; men drivne av Den Heilage Ande tala menneske ord frå Gud.

1.Joh.4,1De kjære, tru ikkje kvar ei ånd! Prøv åndene om dei er av Gud! For mange falske profetar har gått ut i verda.  2 På det kjenner de Guds Ande: Kvar ånd som sannar at Jesus Kristus er komen i kjøt og blod, er av Gud.  3 Men kvar ånd som ikkje vedkjennest Jesus, er ikkje av Gud. Det er ånda til Antikrist, som de har høyrt skal koma. Og ho er alt i verda.

4 Men de, mine born, er av Gud, og har sigra over dei. For han som er i dykk, er større enn han som er i verda.  5 Dei er av verda, difor er òg deira tale av verda, og verda høyrer på dei.  6 Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, høyrer på oss. Den som ikkje er av Gud, høyrer ikkje på oss. Såleis kan vi skilja sannings-ånda frå villfarings-ånda.

5.Mos.28,13 Herren skal gjera deg til hovud og ikkje til hale. Alltid skal du ha framgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder boda åt Herren din Gud, som eg gjev deg i dag, og legg vinn på å leva etter dei. 14 Du må ikkje vika av, korkje til høgre eller venstre, frå noko av dei boda eg gjev deg i dag, så du ikkje held deg til andre gudar og dyrkar dei.

Fil.1,6 Og eg er viss på at han som tok til med ei god gjerning i dykk, skal fullføra henne – heilt til Jesu Kristi dag.

2.Krøn.16,9 For Herrens augo fer utover all jorda, så han med si makt kan hjelpa dei som heilhjarta held seg til han. Men i dette har du bore deg uklokt åt; heretter skal du støtt ha krig.»

Luk.15,25 Den eldste sonen var ute på marka. Då han gjekk heimetter og kom bort imot garden, høyrde han spel og dans. 26 Han ropa på ein av drengene og spurde kva dette skulle tyda. 27 «Bror din er komen,» svara han, «og far din har slakta gjøkalven fordi han fekk han frisk heim att.» 28 Då vart han arg og ville ikkje gå inn. Far hans kom ut og prøvde å overtala han. 29 Men han svara: «No har eg tent deg i alle år, og aldri gjort imot det du sa. Men meg har du ikkje gjeve så mykje som eit kje, så eg kunne halda fest saman med venene mine. 30 Men når han kjem heim, denne son din, som har øydt opp pengane dine i lag med skjøkjer, då slaktar du gjøkalven åt han!» 31 Då sa far hans: «Du er alltid hjå meg, guten min, og alt mitt er ditt. 32 Men no skal vi vera glade og fegne. For denne bror din var død og har vorte levande, han var bortkomen og er attfunnen.»

PLAGENE. I Mosebøkene les vi om dei 10 landeplagene og i Johannes lOpeberring les i også om plager som Gud let komme over menneska. I evangelia les vi om at folk vart plaga av vonde ånder, men Jesus dreiv dei ut. Djevelen vil nok bruke ei kvar moglegheit han får til å føre klagemål mot oss, for å plage oss.

Op.12,7 Då braut det ut krig i himmelen: Mikael og englane hans gjekk til strid mot draken. Draken stridde saman med englane sine;  8 men dei vart slegne, og det fanst ikkje lenger rom for dei i himmelen.  9 Den store draken vart styrta, det er den gamle ormen, han som vert kalla djevelen og Satan, og som forfører heile verda. Han vart kasta ned på jorda og englane hans saman med han. 10 Og eg høyrde ei høg røyst i himmelen som sa: «Frå no av høyrer sigeren og makta og riket vår Gud til, og den han har salva, har herredømet. For klagaren er kasta, han som dag og natt førte klagemål mot brørne våre for vår Gud. 11 Dei har vunne over han i kraft av Lammets blod og det ordet dei vitna om; dei hadde ikkje livet for kjært til å gå i døden. 12 Difor skal de jubla, de himlar og de som bur i dei! Men arme jord og hav! For djevelen har kome ned til dykk, og vreiden hans er stor, av di han veit at han har berre ei stutt tid att.»

13 Då draken såg at han var kasta ned på jorda, forfylgde han kvinna som hadde født gutebarnet. 14 Men ho fekk dei to vengene til den store ørna, så ho kunne flyga ut til staden sin i øydemarka og få mat og det ho elles trong i ei tid og to tider og ei halv tid, langt borte frå ormen. 15 Ut or gapet sitt spruta ormen vatn som ei elv etter kvinna, og ville riva henne bort i straumen. 16 Men jorda kom kvinna til hjelp. Ho opna munnen sin og svelgde elva som draken hadde sendt ut or gapet. 17 Draken vart harm på kvinna og drog av stad og ville føra krig mot dei andre i ætta hennar, mot dei som rettar seg etter Guds bod og held fast på vitnemålet om Jesus. 18 Og han vart ståande på stranda ved havet.

Jak.4,4 De trulause, veit de ikkje at venskap med verda er fiendskap mot Gud? Den som vil ha verda til ven, vert Guds fiende.  5 Eller meiner de at det er tome ord når Skrifta seier: Med brennhug krev Gud den ånd han har late bu i oss.  6 Men endå større er den nåden han gjev. Difor heiter det: Gud står dei stolte imot, men dei audmjuke gjev han nåde.  7 Så bøy dykk for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han røma frå dykk.  8 Hald dykk nær til Gud, så skal han halda seg nær til dykk. Vaska hendene, de syndarar, og reinsa hjarto, de tvihuga!  9 Klag dykkar naud, syrg og gråt! Lat låtten vendast til jammer og gleda til sorg! 10 Audmyk dykk for Herren, så skal han opphøgja dykk.

Salme.73,23 Men eg vert alltid verande hjå deg,

du har gripe mi høgre hand.

24 Du leier meg med ditt råd,

og sidan tek du meg opp i herlegdom.

    25 Kven har eg elles i himmelen?

Når eg berre har deg,

har eg ikkje hug til noko på jorda.

26 Om kropp og sjel forgår,

er Gud for evig mitt berg og min del.

27 Sjå, dei som held seg borte frå deg,

går til grunne,

du gjer ende på alle som er utrue mot deg.

28 Men for meg er det godt å vera nær Gud.

Eg tek mi tilflukt til Herren.

Eg vil vitna om alle dine gjerningar.

1.Pet.5,1 Dei eldste mellom dykk legg eg på hjarta, eg som sjølv er ein eldste og eit vitne om Kristi lidingar og har del i den herlegdomen som skal openberrast:  2 Ver hyrdingar for den Guds hjord som er hjå dykk! Ha tilsyn med henne, ikkje av tvang, men av fri vilje, så som Gud vil, ikkje for vinning skuld, men med ein viljug hug.  3 Gjer dykk ikkje til herrar over den kyrkjelyden som de har fått ansvar for, men ver eit føredøme for hjorda.  4 Og når overhyrdingen openberrar seg, skal de få den uvisnelege ærekransen.

5 De unge skal underordna dykk dei eldste. Og alle skal de vera kledde i audmykt mot kvarandre. For Gud står dei stolte imot, men dei audmjuke gjev han nåde.  6 Audmyk dykk då under Guds mektige hand, så han kan opphøgja dykk i si tid.  7 Kast all dykkar sut på han, for han har omsut for dykk.

     8 Ver edrue og vak! Dykkar motstandar djevelen går omkring som ei brølande løve for å finna nokon å gløypa.  9 Stå han imot, faste i trua! For de veit at brørne dykkar rundt om i verda lyt gå gjennom dei same lidingar. 10 Enno må de lida ei lita stund, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalla dykk til sin evige herlegdom, han skal gjera dykk fullt dugande, faste, sterke og grunnfeste. 11 Han høyrer makta til i all æve. Amen.

Fil.4,19 Så skal min Gud, rik som han er på herlegdom i Kristus Jesus, gje dykk alt de treng. 20 Vår Gud og Far skal ha ære i all æve! Amen.

Jesaja.9,6 For eit barn er oss født,

ein son er oss gjeven.

Herreveldet kviler på hans aksler,

og han skal kallast:

Underfull Rådgjevar, Veldig Gud,

Evig Far, Fredsfyrste.

     7 Så skal herredømet verta stort

og freden utan ende

over Davids kongsstol

og over riket hans.

Han skal grunnfesta det og halda det oppe

med rett og rettferd

frå no og til evig tid.

I sin brennhug

skal Herren, Allhærs Gud, gjera dette.

Heb.1,1 I fordoms tid tala Gud mange gonger og på mange måtar til fedrane gjennom profetane.  2 Men no, i desse siste dagar, har han tala til oss gjennom Sonen. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verda.  3 Han er ei utstråling av Guds herlegdom og biletet av hans vesen, og han ber alt med sitt mektige ord. Då han hadde gjort reinsing for syndene våre, sette han seg ved høgre handa åt Majesteten i det høge.

Kommentar.

Helga før, skreiv eg til Maranata om korleis eg ville be for dette møtet, eg gjengir det nedanfor, under overskrifta «Presisering, korleis eg bad for møtet».  Eg ville gå ut i frå at Jesus ville gje meg henne Reella til kone og takke han for det og så ville eg be for henne slik. Så eg tok denne bodskapen som eit svar på denne bøna og som ei stadfesting av det. Så etter denne bodskapen takka eg han for det. Ja, han har då sagt at eg skal heilhjerta halde meg til han, glede meg i han og i hans frelse, så vil han gi meg det som mitt hjerte attrår. Han er min frelar og Herre og han gir meg ei kone ved at han frelsar henne også. Altså i staden for og i motsetnad til at kvinna vert forførde og prøver å lokke med seg mannen eller at han prøver seg med å lokke og freiste henne, så frelser han meg og frelser henne også, og derfor vert ho kona mi, eg vinn henne ved helging. Han har frelser meg og gir ånd og liv til mi sjel og vekker meg opp til liv i samfunn med seg og så frelsar han henne også og gir ånd og liv til hennar sjel og vekker henne opp til liv i samfunnn med seg og med meg og dette får eg oppleve i mitt indre menneske. I det eg heilhjerta held meg til Herren attrår mitt hjerte henne som ei levande sjel og slik takka eg han for henne etter denne bodskapen, mitt hjerte erkjente henne som ei levande sjel og då som ein herleg skapning, som mitt hjerte attrår og som mitt hjerte gleder seg over. Så eg av hjertet lengtar etter å få møte henne igjen og få oppleve denne herlege gleda hennar som eg trur og veit har si årsak i at håpet om Guds herlegdom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik vart utrend i våre hjerte ved den Heilage ande som var oss gitt.

Presisering, korleis eg bad for møtet. 

Openberring.

Eg ser fram til å vere på møte i Maranata neste søndag. Eg har noko å be om og eg har noko å tekke for. På sett og vis kan det vel vere best å prioritere det siste, så ikkje eg ber om det som gud alelreie har gitt meg så det vert eitt uttrykk for tvil, eg vil då be med tru og i tru vil eg ta imot meir av det som Gud allerei har gitt meg i  Kristus.

Eg gleder meg i mitt hjerte når eg høyrer lovprisinga i Maranata, i tungetale og tyding og sangen. Og Jesus har minna meg om å takke han for frelsa og glede meg i han, opne munne min og han vil fylle den. Jau, er er no med og syng eg også. Og så tenker eg på det som Paulus sa om å lovprise han med vitet. Vel, når eg skulle prøve å lovsynge Gud med den lovsongen han la ned i meg, fekk eg motstand. Men Jesus han ville gi oss munn og visdom som ingen av motmennene våre kunne stå seg imot. Paulus sa vi har fått ein visdom som denne verda ikkje kjende og så talte han om å lovprise Gud med vitet, det sa han om å tale profetisk. Og det er viktig for kyrkjelyden. Vel, eg må no berre innrømme at Jesus har gjort trua mi levande ved sin Ande og gitt meg visjon og openberring frå himmelen, gitt meg visdom frå himmelen. Og det må eg ære og takke han for. Han har sagt eg skal bidra med det han har gitt meg i hjertet, så det er verdifullt for kyrkjelyden.

Virtuella og den Store Skjøkje.

Eg har skrive om at eg har bedt for to kvinner og no vil eg berre presisere skilnaden i korleis eg bad for dei første gangen. Når eg gjekk på gymanset og merka at eg byrja å vere glad i henne Virtuella, vedkjende g for Gud at det var hans kjærleik som var mellom oss og at den var rett same enten ho ville seie ja eller nei til mitt frieri. Så eg opna meg endå meir for den og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande, og ho vart openberra for meg som det vidunderlege barnet Gud fødde henne til, som han elska og hadde omsorg for. Og som ei ei ung jente som leve i eit kjærleiksforhold til Kristus som hans brud. Og eg vart så glad i henne, ho var min ven og eg kjende det som ei glede i hjertet å vere saman med henne, for Jesus hadde gitt henne ånd og liv i sitt indre menneske, ho hadde Guds Ande og Guds kjærleik i hjertet. Sjølvsagt yngste eg då å få henne til kjæraste og kone og ville gjerne snakke med henne om det. Men det fekk eg altså ikkje. Slik som eg tenkte, så heldt eg det for ei sjølvfølgje at eg med min kjærleik til henne ville henne vel, så vennskapsforholdet mellom oss skulle berre verte endå sterkare og meir personleg.
Eg hadde eit visst tru og eit visst håp om at eg kunne få henne til kjærate og kone om eg berre fekk snakke med henne om det og forklare henne korleis eg tenkte og fortelje henne kva eg syntest om henne og framfor alt korleis eg bad for henne. Det hadde uansett vorte fruktbart både for meg og for henne.

I barnekåret hos Gud hadde både eg og ho rett til å be til Gud vår Far og ta imot dei gode gåvene han gir oss og la han ta omsorg for oss. Og vi lever i eit demokratisk samfunn der vi har ytringsfridom og har lov til å snakkast. I Bibelen er det eit viktig rettsprinsipp at den einskilde skal ha lov til å svare for seg sjølv. Men med protesten mot Paulus sine ord om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud, har ikkje fridomen i barnekåret og helginga fungert slik det skulle. Det har heller ikkje demokratiet, dette opplegget er ikkje eit demokrati og eiin rettsstat verdig. Stikk i strid med apostlane si lære har dei med lysta opponert mot Anden og gjort opprør mot Herre, ja, vraka Guds Son. Det er religionen til den Store Skjøkje.

ÅPE 18,14   Fruktene som var di hjartans lyst, er borte for deg, og alle dine dyre eigneluter og all din stas har du tapt; aldri skal det finnast meir.

ÅPE 18,24 I denne byen vart det funne blod av profetar og heilage, ja, av alle dei som er myrda på jorda.”

Og det er tydelegvis den som utartar seg som hedonsk empirisme, som resulterer i at dei spottar og vanvørder guteborn og menn som uvituge og hatar dei fordi dei ikkje har seksuell erfaring som får dei til å fornekte trua og få øydelagd rasjonaliteten. Men domen er over den Store Skjøkje er nok vreiden som det er profetert om.

No har eg forstått det slik at Jesus har kalla henne Virtuella gjennom tyding av tungetale dei siste åra og eg har skrive om det. Til dømes bodskapen 10.9.2017:

A. Eg er kongane sin konge, eg er herrane sin Herre. Ja, det er eg som frelser, det er eg som løyser ut av lenkjer og bande. Det er eg som set fangane fri. Det er eg, eg som har teke bustad i ditt hjerte. Du skal ikkje tvile. Du skal ikkje syrgje. Du skal berre glede deg i meg. For eg, eg er Herren din Gud, som veit om alle ting. Eg er også den som veit alt i alle. Ingen ting kan skjulast for meg. For eg som er Herren din Gud er den som skal gjere det, alle ting i stand. Når du søker meg av heile ditt hjerte, så skal du få sjå og erfare, at eg er kongane sin konge, herrane sin Herre, eg er også lækjarane sin lækjar. For eg er den som kan gjere alt som er umogeleg for menneske, det er mogleg for meg.

B. Eg har teke bustad i ditt hjerte og eg snur meg aldri ifrå deg. Det er du som må ta det val om du vil bli hos meg. For eg blir hos deg til evig tid, men det er du som må velje om du vil fortsette å leve med meg. For eg som er Herren din Gud, er med deg alle dagar. For om du vel å ta meg bort ifrå ditt liv, så er det ditt eige ansvar, fordi eg kan ikkje gjere noko før du har sagt: Her er eg Herre, kom og ta meg igjen, for eg, eg vil ta bustad i ditt hjerte, men eg kan ikkje gjere det, før du gjer det mogleg sjølv.

Og korleis ho forheld seg til det er opp til henne, for oss får det stå som eit ope spørsmål, så får det vise seg. Det får stå som opne moglegheiter for henne. Eg meiner eg sjølv og vi må passe på at vi ikkje seier for mykje og konkluderer slik at vi lukkar for dei moglegheitene. Har Herren opna, så er det opna og lukkar han så blir det lukka.

Reella og Jesu brud.

Paulus sa at han framstilte kyrkjelyden for Kristus som ei rein møy. Då må vi som hans brud vende hugen til han, elske han, sjå på han og vere opptekne av han som ei ung brud som er forelska i sin brudgom. Så vi må passe på at vi ikkje vert opptekne av noko anna i stade. Med denne presiseringa av kva vi skal vere opptekne av, vert den openberringa han gir oss ved sitt Ord og sin Ande viktig for oss.

2KO 11,2 – 2KO 11,3 For eg brenn av omsut for dykk, som Gud sjølv. Eg har trulova dykk med Kristus, og berre med han, så eg kan føra dykk fram for han som ei rein møy. 3 Men eg er redd at liksom ormen dåra Eva med sine svikråder, såleis skal òg tankane dykkar førast på avvegar, bort frå den ærlege og reine truskapen mot Kristus.

Og det verkar som det svarar til at han presiser at eg bad han om ei frelst kvinne til kone og det er det han svarar meg på.

I bodskapen 18.6.2017. minna Jesus meg om at frelsa er gratis, eg må berre audmjuke meg for han og ta imot.

2.B: Frelsa i meg, den er gratis, seier Herren. Du kan ikkje gjere noko, verken frå eller til, men av nåde, så vert du frelst. Og det er ei gave ifrå meg, det er noko du får fritt og for inkje, seier Herren. Derfor ta imot denne gava, frelsa, den er gratis, seier Herren. Men ta imot, audmjuk deg, seier Herren, og eg skal reise deg opp i Jesu namn. Amen.

Eg forstod at slik svarde han meg på mi bøn om ei frelst kvinne til kone. Ved at eg bøygde meg for han og tok imot han, fekk eg hans Ande, så eg tilhøyrer han og er frelst. Og når han gir meg ei frelst kvinne til kone, så er det ved at ho også får Anden, så ho tilhøyrer han. Så det er ved gjenfødinga. Ja, han frelser oss for æva og gir oss evig liv og han frelser oss frå vreiden.

Så vidt som eg kan forstå betyr det at han gir meg henne Reella til kone. Eg har fortalt om korleis eg har bedt for henne. Eg oppdaga henne på Universitetet i Oslo hausten 1988 og når eg sat på lesesalen vedkjende eg for Jesus at eg syntest ho var så vakker at det eg hadde sett vart nok til at eg vedkjende at dersom eg kunne få henne til kone, så ville eg ha henne, sjølv om eg ikkje kjende henne eller visste noko om henne elles. Noko seinare, når eg sat på lesesalen dreiv den Heilage Ande meg til å gå ut og ned trappene og då møtte eg på henne i først etasje og erkjente i mitt stille sinn ”der er ho”. Då opplevde eg ei åndeleg openberring der Jesus openberra seg for meg og henne og sa det same til henne, samtidig som eg ”der er ho”. Dette var i grunnen ei heilt presis bøn, om eg kunne få henne til kone, så ville eg ha henne. Og dette var første bønnesvaret. Sidan har eg ikkje kunna gløyme henne, men har halde fram med å be for henne og Jesus har halde fram med å svare meg, ja, minne meg om henne, ja, det har nok trongst av og til, for det har no gått lang tid utan at det har vorte noko meir ut av det, så eg må no ærleg innrømme eg av og til har lurt på kva det blir til.

Det er no temmeleg ubegripeleg at det skulle gå så lang tid og verte så vanskeleg. Det er no vel ikkje så vanskeleg dette her? Det er no ei vanleg, sjølvsagd og naturleg sak at ein mann vil ha seg ei kone og ei kvinne vil ha seg ein mann og frelsa i Kristus er enkel og den er gratis. Likevel er det snart 20 år sidan eg oppdaga henne. Då må nok tida desverre ha gått med til svært mykje svada, både for meg og den kristne kyrkja, men i Maranata er salvinga verksam og den leier oss Guds veg.

I haust flytta eg heim att til Sunnmøre. 5.11.2017 var eg på møte på Sion Åheim og då kom bodskapen:

Du har kjent fordømminga i ditt liv og følt at du ikkje greier dei krava som du meiner skal vere å vere ein kristen. Men du skal vite det at dei krav, som var til deg, det er oppgjort, det er betalt, det er ferdig. Du skal vite at du kan ikkje legge noko til, for det er fullt oppgjort for deg. Og du kan få glede og fryde deg i mitt Ord, glede og fryde deg i frelsa, glede og fryde deg i fridomen i mitt namn. Så gå inn i Ordet mitt og sjå der er inga fordømming for dei som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort deg ifrå synda og dødens lov. Derfor er du fri i kraft av Golgata kors. Les det, ta imot det, tru det. Du skal få kjenne fridomen i meg, seier Herren. (Fatt)? nytt (i)? håp.

Mitt Ord, det er lys og det er lykt for foten. Og du trenge mitt Ord for å kunne gå på vegen og oppleve glede i meg, seier Herren. Derfor må du innta Ordet, du må ikkje la boka bli liggande lukka, men må innta Ordet. Opne boka, opne Bibelen din og lese Ordet og la Ordet få lov til å virke i ditt liv. Då skal du få kjenne og oppleve at Ordet gjer deg fri, du skal få kjenne at skriftene vert opna for deg, seier Herren. Så lever du i fridomens fullkomne lov. Og du kjenner det at det er ikkje du som ber Kristus, men Kristus som ber deg. Og kjenne at du har glede og fred i den Heilage Ande. Så ver frimodig, mitt barn, du er elska av Gud. Og du skal få kjenne og oppleve det at eg skal gå med deg. Eg er med deg alle dagar, når du lever i min nærleik, lever i Ordet. Amen.

Så fekk eg med meg opptak på internett frå eit par møte i Maranata der det kom bodskap gjennom tyding av tungetale og eg tek det til meg som om det er til meg, sjølv om eg ikkje var der.

Bodskapen i Maranata 10.12.2017.

Eg har sagt i mitt ord, at eg er i går og i dag den same og vert verande det til evig tid. Og no skal du gå ut på mine lovnadar, seier Herren. Og du skal tru at eg er den eg har sagt meg å vere. Eg har no sagt at eg vil velsigne deg. Derfor skal du vere frimodig og ta til deg av dei rettar eg set fram føre deg. Ver frimodig, mitt barn, byrj å pris mitt namn, løft opp mitt heilage namn og du skal få oppleve at eg skal velsigne deg frå Sion. Ja, eg vil gi deg eit godt, stappa og rista mål, seier Herren. Du skal få kjenne mi salving og mi kraft i din kropp, seier Herren.

Ja, eg skal reise opp vitne i denne tida, seier Herren, som skal vere frimodige og dei skal ikkje halde noko tilbake, men dei skal forkynne heile mitt råd til frelse. Dei skal svinge Andens skarpe sverd, seier Herren. Dei skal ikkje ta omsyn til menneskelege meiningar og fordommar. Men dei skal vere frimodige og halde fram mitt Ord, seier Herren, for summen av mitt Ord, det er sanning, seier Herren. Og mitt Ord, det står fast til evig tid. Derfor, mitt barn, haldt fram mitt Ord, og du skal få oppleve at mitt Ord, det er levande, det er kraftig, seier Herren. Derfor skal du ikkje vere beskjeden, men du skal halde fram mitt Ord. Og du skal få oppleve at eg, Herren, er den som stadfestar det, seier Herren. Amen.

Bodskapen i Maranata 17.12.2017.

For der er ingen gud, utan meg, det er eg, Herren den allmektige, og det er eg, Herren, som har skrive denne boka, fordi Guds menn var inspirert av min Ande. Og det er mine ord som framleis er levande og dei er verksame og dei er kraftige til å fullføre kva dei var utsende til. Derfor, så ta mitt ord til deg og du skal kjenne at mine ord, dei skal bli i deg, levande ord som veller fram. Du skal ikkje vere bekymra for kva du skal tale, kva du skal seie. For det skal verte gitt deg der, når du treng det, så vil eg, Herren, eg vil gi deg mine ord, legge ned i din munn. Du skal tale driven av meg, for det er eg, Herren, som byrja.

Menneske vil undre seg over at framleis, så vil nådegåver vere i bruk, framleis vil mirakler, teikn og under skje og menneske skal få komme og sjå, at det er heilt vanlege menneske eg har valt meg ut. Og midt opp i din storm, så vil eg Herren, stige ombord i din båt. Og eg skal byde vinden, eg skal byde bølgjene og det skal verte blikkstilt, for eg, Herren, skal føre deg over til den andre sida. For eg har befalt deg, at eg skal vere med deg, like som eg har vore med mitt folk, opp gjennom heile tida. Så vil eg og vere med deg. Så frykt ikkje, mitt barn, for eg Herren, er og bur i din båt.

Han sa eg skulle gå ut på hans lovnadar og eg tek det som ei presisering av at ved trua får vi komme inn til Guds kvile, så då gir han meg ei kone i samsvar med 1.Mos.2. Det er ved lova åt livsen ande i samsvar med Romarbrevet og det er Guds som gjer sitt verk ved sitt Ord og sin Ande, eg kan ikkje legge til noko eller ta noko ifrå. Eg skal berre tru på Jesus og la Anden råde i min døyelege lekam. Jesus sa at eg skulle få kjenne hans salving og hans kraft i min lekam, han er og bur i min båt og eg tek det som ei presisering av at det er meg og mi sak det gjeld. Han sa eg skulle få kjenne hans salving og hans kraft i min lekam og eg hevdar salvinga overtyder meg om at han gir meg henne Reella til kone.

Hjerteomskjeringa i den Heilage Ande.

I den gamle pakt vart menn omskorne på kroppen, førehuda vart skoren bort. Det symboliserer at dei skal la Gud få makta over kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. Det er førebilete på hjerteomskjeringa i den Heilage Ande, poenget er at vi skal la Anden råde i vår døyelege lekam, så vi døyder lystene ved Anden, spesielt let vi Anden råde over kjønnslysta, det er det sentrale poenget med heilaggjeringa. Slik let eg Jesus få trona i mitt liv, han er kjærleikens konge og vil regjere utifrå mitt hjertes trone. Herren er Anden og der Herrens Ande er, der er det fridom.

Bodskapen 13.10.1991:

Bodskapar i dFEF M40, søndag 13.10.91. Videobandopptak i M40.

Formiddagsmøte.

Ja, veien er open, adgangen er fri, gjerdets skillevegg er borte. I kraft av mitt fullbrakte forløsningsverk på Golgata, så bana jeg en ny og levende vei, like inni Helligdommen. Nå er ikke adgangen lenger bare for en enkelt mann, en enkelt gang, men i dag er adgangen open og fri for den som kommer på forløsningens grunn, for den som kommer på blodets grunn. Du som  mitt elskede barn, du får komme, du får være, du får leve i min helligdom.

Der innfor mitt hellige åsyn lar jeg deg fornemme den himmelske atmosfære, lar jeg deg fornemme de himmelske og de evige krefter, lar jeg deg fornemme av de kommende goder, sier Herren, det som jeg har beredt for den som elsker meg. Men allerede her, så får du kjenne, du lever ditt åndelige liv, i meg, innfor mitt åsyn, i sammen med meg, og denne verden blekner i lyset av min herlighet, og denne verdens storhet blir for ingenting å regne i lyset av min herlighet, sier Herren. Og i lyset av kongens åsyn, der har nettopp du funnet ly.

Der i ly av mitt hellige åsyn, skal du få være, skal du få leve, skal du få kjenne at de himmelske krefter tilflyter ditt liv, så du kan tjene meg midt i menigheten, så du kan tjene meg midt iblant menneskene som er i nød. Så ditt liv kan være et fristed for de etterfulgte, så ditt liv kan være et fristed for de fangne, også du midt i en mørk og vanskelig verden kan få være med å bringe himmelsk lys og himmelsk liv til en fallen og forkommen menneskeslekt. Fordi du er min tjener i min helligdom, så sender jeg deg ut for å bringe himmelen inn til mennesker i mørke og til mennesker i nød.

UT FRÅ JESU FULLKOMNE VERK FLYT DER EIN LÆKJANDE STRAUM, EIN STRAUM MED LIV OG OVERFLOD. FØLGJE MANNEN MED MÅLESNORA INNTIL BEKKEN IKKJE LENGER KAN VADAST, FOR DER ER EI KRAFT SOM BER.

Kveldsmøtet:

Ut fra mitt fullkommne verk, så flyter der en legende strøm, sier Herren. En strøm av liv, en strøm av overflod. Den flyter ifra Helligdommen, den flyter til deg, sier Herren. Du har fått en kilde med levende strømmer innen i deg. Det er den himmelske flod som strømmer i ditt liv, sier Herren, den som har fornyende krefter i seg.

(Om) du har mistet synet på denne min herlighet, sier Herren, så vil jeg lede deg, likesom jeg ledet profeten, tilbake til husets inngang, så du skal få se at der flyter en bekk.

Og denne bekken, den er til deg, sier Herren, jeg har gitt den Hellige Ånd, som vil måle ut atter tusen alen for deg, og du skal få oppleve at når du følger mannen men målesnoren ut i denne bekken, så blir det til slutt en bekk som ikke lar seg vade, men da får du kjenne der er en kraft som bærer.

MI SJEL FRYDER SEG I HERREN. FÅTT SJÅ KONGEN I ALL HANS HERLEGDOM.

Ja, min sjel den fryder seg i Herren, for du har gjort min tunge til en hurtig skrivers griffel, og min sang den er om en konge, for mine øyne har fått skue kongen, i all hans herlighet, for mine øyne har fått sett et godt og et vidslått land som du har lagt ferdig for oss. Derfor vil jeg juble for ditt åsyn, derfor vil jeg være med å bringe lovoffer innfor ditt hellige åsyn, fordi du drog meg opp, fordi du tok deg av meg, fordi du grep min høyre hånd, fordi du leder meg ved ditt råd og fordi at jeg har håpet om at en dag så tar du meg opp i din evige herlighet.

Så lenge min tunge kan røre seg, så vil jeg være med å prise og opphøye ditt navn. Du elskede Jesus som gav ditt liv og ditt blod for min skyld. Så lenge min tunge kan røre seg, så vil jeg være med å herliggjøre ditt navn, for du alene er stor, og jeg vet at når dagen kommer, så skal jeg sammen med alle de hellige i den himmelske helligdom, prise deg sammen med menneskene ifra alle stammer, tunger, folk og ætter, for at du har kjøpt meg hjem til Gud, med ditt eget dyrebare blod. Og den gangen som nå, vil jeg være med å gi ditt navn ære, for verdig er du til å få æren og prisen, makten, nå og i all evighet, du Guds lam som kjøpte meg med ditt eget dyrebare blod. Halleluja!

Bodskapen 24.5.2000:

… derfor så har jeg fortsatt en plan for denne verden og for ditt liv. Du skal bare hvile rolig, for det som er din plass i min frelsesplan, vær lykkelig fordi du, – jeg har kallt deg og fordi du tilhører mitt rike. Og så skal du få lov å høre min røst i det som, en som vil deg vondt, jeg er din konge, men jeg er også din frelser. (Det må sikkert vere meint å seie:” ikkje ein som vil deg vondt, men ein som vil deg vel.)

Ja, fra ditt ståsted så er det, – kan du oppleve at mange ting rundt deg virker som det er kaos. Og i denne verden så er det en hersker som prøver å forvirre mitt folk, sier Herren. Men derfor så skal du vite at jeg har fortsatt, – jeg har fortsatt denne verden i min hånd, og jeg utfører min gjerning og nå ønsker jeg å utføre den i ditt hjerte. Jeg ønsker å være din konge i alle deler av ditt liv. Derfor så, – så skal du ydmyke deg under meg og høre hva jeg vil si til deg. Og så skal du være lykkelig fordi du kjenner meg, kongen.

Ja, du kan fortsatt komme fram for mitt åsyn, sier Herren. Jeg er din konge og jeg er også din venn og jeg er din bror. Og til meg kan du komme uten frykt og uten redsel. Hos meg hører du hjemme, fordi du er kjøpt dyrt med mitt blod og jeg er din Herre og Frelser og har alle ting som tener til ditt liv og din Gudsfryk. Derfor skal du være lykkelig og fortsatt glede deg over at du kjenner meg og kjenner mitt navn, sier Herren.

Bodskapen 28.11.2001:

Ja, eg vil regjera utifrå ditt hjertes trone, sier Herren, og eg ønska at du selv skal få stiga ned, gi meg den retten som tilkommer meg, for eg er ikkje ute for å ødeleggja livet ditt. Eg er ute for at du skal få oppleva at eg tar styringa, eg tar kontrollen, ikkje som ein ond despot, men som en kjærlighetens konge, som drar omsorg for mitt folk, som vet kva du trenger til, og eg vil losa deg igjennom, eg vil føra deg igjennom, ja, eg går selv frem foran deg og min herlighet skal også slutta toget ditt. Og du skal vita det er berre iden grad at eg får lov til å få råderetten i ditt liv, du skal også få kjenna at du trivest, du skal få kjenna her er eit område der min salvelse er over deg, det er det eg har skapt deg til, for du skal få kjenna min kraft, min nærhet, og eg vil – eg vil også bruka deg som mitt redskap, som min kanal for mine velsignelser. Og dessto meir eg får råderetten på ditt hjertes trone, dessto rikare får min velsignelse flyta gjennom livet ditt, og du får lov til å ikkje berre koma inn i den tredje beste, den nest beste, men den beste planen med ditt liv, ikkje nøy deg med noko mindre, eg ønsker å vera din Herre, eg ønsker å leda deg og ta hånden om livet ditt, sier Herren, og du skal få oppleva når du gir meg råderett, skal du også oppleva at min makt openbares, min makt openbares. Eg tvingar meg ikkje inn på denne rett, i livet ditt, men eg viser deg min nåde og eg viser deg kor høyt eg elsker deg. Og så ønsker eg også du skal få levera nøklane til meg til alle dine rom, også dine aller hemmelegaste rom skal du få levera nøklane og seia Jesus, velkommen inn, velkommen inn med ditt lys, velkommen inn med ditt ords tilrettevisning, eg bøyer meg for deg. Så skal du få oppleva at der blir trivsel i huset og du skal få merka eg er ikkje komen for å ødelegga, eg er komen for at du skal få del i liv og liv i overflod, sier Herren. 

Halleluja, vi lovar deg.

Gud skapte kvinna av mannens sidebein, så dei skulle vere eitt kjøt og ho skulle vere ei hjelp for han. Så dei skal altså vere eitt tempel for den Heilage Ande. Ja, han har no mange gangar sagt eg skal opne meg for velsinginga, han vil då gjere meg til kanal for velsigninga, men her vert det også formulert slik at eg skal gje han nøklane til alle roma i tempelet, mine aller hemmelegaste rom. Og eg trur det er sikta nettopp til dette poenget med hjerteomskjeringa i den Heilage Ande, så eg skal lan han ved sin Ande få makt over kjønnsorganet, gi han makt over kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. Sjølv om kristne leiarar hovudsakleg har vore interessert i å lure meg på heile greia, så kan eg stole på Jesus, for han var trufast til døden og døde i staden for meg. Ved Jesu kors finn eg den ekte kjærleiken, Gud er kjærleik og vi skal la den kjærleiken vere mellom oss. Og spesielt mellom mann og kvinne. Samtidig er då dette noko som vedrører henne som han gir meg til kone, skal vi vere ein lekam, så betyr det då at hennar lekam tilhøyrer meg og min lekam tilhøyrer henne. Men framfor alt tilhøyrer den Herren, så han ved sin Ande skal råde i den. Gud er ånd og er suveren over den naturen han har skapt. Han føder oss på nytt, så vi vert fødde av vatn og Ande og det som er født av Anden er ånd. Det er som vinden som bles over bakken, vi høyrer den susar, men veit ikkje heil kvar den kjem ifrå eller kvar den fær av. Vi har fått del i guddomeleg natur som er suveren over den fysiske naturen. Så det er deligering av makt. Kristus set oss fri ved slik deligering av slik makt til livsutfolding. Har han frelst ei kvinne, så har han deligert slik makt til henne og gir han meg henne til kone, så deligerer han slik makt til henne i mitt liv og i min kropp, er ho kona mi, så har ho då ein viss rett på kroppen min, for å seie det mildt.

1KO 6,12 – 1KO 6,20 {LEKAMEN HØYRER HERREN TIL}  Alt har eg lov til, men ikkje alt gagnar. Alt har eg lov til, men eg skal ikkje la noko få makt over meg. 13 Maten er til for magen og magen for maten; men Gud skal gjera ende på dei begge. Lekamen er ikkje for hor; han er for Herren, og Herren er for lekamen. 14 Gud reiste Herren opp frå dei døde, og ved si kraft skal han òg reisa oss opp. 15 Veit de ikkje at lekamane dykkar er Kristi lemer? Skal eg då ta Kristi lemer og gjera dei til skjøkjelemer? Langt ifrå! 16 Eller veit de ikkje at den som held seg til ei skjøkje, er éin lekam med henne? Det er sagt: “Dei to skal vera eitt.” 17 Men den som held seg til Kristus, er éi ånd med han. 18 Hald dykk frå hor! All synd som eit menneske elles gjer, er utanfor kroppen. Men den som driv hor, syndar mot sin eigen kropp. 19 Veit de ikkje at lekamen dykkar er eit tempel for Den Heilage Ande, som bur i dykk, han som de har frå Gud? De er ikkje lenger dykkar eigne: 20 De er kjøpte, og prisen er betalt. Bruk då lekamen til ære for Gud!

1KO 7,1 – 1KO 7,7 {EKTESKAP OG UGIFT STAND}  Når det gjeld det de skreiv om, så er det godt for ein mann at han ikkje rører ei kvinne. [det de skreiv om: Paulus har fått eit brev frå kyrkjelyden med visse spørsmål som han her kjem inn på.] 2 Men for at de ikkje skal driva hor, skal kvar mann ha si kone og kvar kvinne sin mann. 3 Mannen skal gjera sin skyldnad mot kona, og like eins kona mot mannen. 4 Kona rår ikkje over sin eigen kropp, men mannen. Like eins rår ikkje mannen heller over sin eigen kropp, men kona. 5 Hald dykk ikkje frå einannan utan at de har vorte samde om det, for ei tid, så de kan leva i bøn. Kom så saman att, for at Satan ikkje skal freista dykk, av di de ikkje kan vera fråhaldande. 6 Dette er meint som eit løyve, ikkje som eit påbod. 7 Eg skulle ynskja at alle var som eg. Men kvar har si eiga nådegåve frå Gud, den eine så, den andre så.

Dette har betydning for kyrkjelyden også, for det handlar om fylden av den Heilage Ande. Med ein ande er vi alle døypte til å vere ein lakam, slik utrustar han oss med nådegåver, så vi skal tene Herren som lemer på hans lekam, så vi tener kvarandre. Vi ser at vi får deligert makt ved den fylden av den Heilage Ande og slik er det med fridomen barnekåret, vi får deligert makt til livsutfolding.

Jesus sa eg skulle glede meg i han, så ville han gje meg det som mitt hjerte attrår. Bodskapen 20.5.2012:

Ja, eg har sagt i mitt ord, seier Herren, gled deg i meg, så eg skal gi deg kva ditt hjerte attrår. Og du skal vite at gleda i meg, det er din styrke. For sjå, seier Herren, når du frydar deg og gleder deg i mi frelse, ja, sjå då vert du oppteken med det som høyrer mitt rike til, seier Herren. Derfor vil eg at du mitt kjære barn, skal vende deg bort og sjå bort ifrå det som skjer i denne verda. Men du skal vere oppteken med det som er der oppe og søke meg, seier Herre. For sjå, det som skjer på jorda no i denne tida, det har eg føresagt i mitt ord. Og då har eg sagt at de skal løfte hovudet, for forløysinga stundar til, seier Herren. Eg kjem snart, eg kjem snart, derfor ver ikkje opptatt av det som skjer her nede.

Ja, eg skal ta meg ut eit folk i denne siste tida, som eg skal reinse og eg skal reinse dei nidkjært til gode gjerningar, det er eit folk som eg har heilaggjort hjertet, det er eit folk som vandrar i lyset. Og sjå, det er eit folk som søker meg og vert fylt av den Heilage Ande, for sjå, når du er fylt av den Heilage Ande, seier Herre, då kan ingenting stoppe deg. Men då (har du å) gå på og du skal få oppleve at kvar du går, så vinn du meir enn siger, for sjå, den kraft og den Ande som bur i deg, seier Herren, den er sterkare enn den som er i verda. Du har ingen ting å frykte mitt barn, derfor søk meg, vert fylt av min Ande, seier Herren, og du skal få kjenne at den kraft som kjem frå meg, den overvinner alt, seier Herren, både frykt og redsel, for sjå, seier Herren, min kjærleik, min kraft, den bringer frykta ut, seier Herren, derfor skal du vere frimodig i denne tida og bruke det som eg har gitt deg. Amen.

Ja, eg vil glede meg i Herren og hans frelse. Eg frå kjenne hans salving og hans kraft i min lekam og salvinga overtyder meg om at han gir meg henne Reella til kone, så då vil eg glede meg ove det og opne meg for endå meir fylde av hans salving og hans kraft i bønn til han.

Når eg var ein liten gutunge vart eg opplærd til å påkalle Kristus som min frelsar og Herre og be han frelse menneska. Eg forstod etter kvart at frelsa var det motsette av å verte dåra og forførd slik som ved syndefallet, så når eg vart eldre byrja eg å be han gi meg ei frelst kvinne til kone. Han har svart meg på den bøna, så eg skal berre bøye meg for han og ta imot og slik vil eg halde fram med å påkalle han som min frelsar og Herre, inntil eg har henne hos meg, som ei frelst og frigjort kvinne som han gir meg til kone.

Gud frelser menneske og gir dei evig liv, han gjer eit verk som står til evig tid, han som byrja den gode gjerning i oss, han skal også fullføra den. Slik er det for alle oss som tek imot i tru, slik er det for meg og slik er det for henne.

Håpet om Guds herlegdom gjer oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik er utrendt i våre hjerte ved den Heilage Ande som er oss gitt.

RMR 5,1 – RMR 5,11 {FRED MED GUD OG FRELSE FRÅ DOMEN}  Sidan vi no har vorte rettferdige ved tru, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 2 Gjennom han har vi òg ved trua fått tilgjenge til den nåden vi står i, og vi prisar oss lukkelege fordi vi eig von om Guds herlegdom. 3 Ja, ikkje berre det, vi prisar oss òg lukkelege over trengslene våre. For vi veit at trengsla gjer oss uthaldande, 4 og den som held ut, får eit prøvt sinn, og den som er prøvd, får von. 5 Og vona gjer ikkje til skammar, for Guds kjærleik er utrend i hjarto våre ved Den Heilage Ande som han har gjeve oss. 6 Medan vi endå var hjelpelause, døydde Kristus til fastsett tid for ugudelege. 7 Snautt nok vil nokon gå i døden for ein rettvis mann – endå det kan vel henda at einkvan vågar livet for ein som er god. 8 Men Gud syner sin kjærleik til oss med di Kristus døydde for oss medan vi endå var syndarar. 9 Når vi no har vorte rettferdige ved Kristi blod, kor mykje meir skal vi ikkje då ved han verta frelste frå vreiden! 10 Medan vi endå var fiendar, vart vi forsona med Gud då Son hans døydde. Når vi no er forsona, kor mykje meir skal vi ikkje då verta frelste ved hans liv. 11 Ja, ikkje berre det, men vi prisar oss lukkelege i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gjeve oss forsoninga.

Det er det eg må satse på når eg ber han gje meg ei kone, det er det eg må satse på i min kjærleik til henne. Gud gjer meg til ein kanal for si velsigning til henne.

Kjelda med det levande vatnet.

Ved trua får vi komme inn til Guds kvile. Moses slo på berge og vatnet fløymde ut. Det er symbol på at ved trua får vi den Heilage Ande, vi får det levanede vatnet gratis, av berre nåde. Eg trur kjelda som vella opp i Edens hage også er symbol på det og kjelda som kong Salomo talte om.

OSP 4,20 – OSP 4,27 {HALD STØ KURS!}  Lyd på det eg seier, son min,  vend øyra til og høyr mine ord! 21   Slepp dei aldri ut or syne,  gøym dei djupt i hjarta! 22   For dei er liv for den som finn dei,  og helsebot for heile kroppen. 23   Ta vare på hjarta framfor alt du tek vare på,  for livet går ut frå det. 24   Hald deg frå falske ord,  bruk aldri lippene til svik! 25   Lat augo dine sjå beint fram,  fest blikket på det som ligg framføre deg! 26   Legg merke til dei far du skal fylgja,  hald heile vegen stø kurs! 27   Vik ikkje av til høgre eller venstre,  hald foten din frå det som er vondt!

OSP 5,1 – OSP 5,23 {HALD DEG UNNA ANNAN MANNS KONE!}  Son min, gjev akt på min visdom,  vend øyra til mitt skjøn! 2   Så kan du ta vare på gode råd  og vakta på kunnskapen når du talar.  3   Framand kvinne har honning på lippa,  sleipare enn olje er hennar tunge. 4   Men til sist er ho beisk som malurt  og kvass som eit tvieggja sverd. 5   Hennar fotsteg fører til døden,  til dødsriket går hennar fet. 6   Ho aktar ikkje på livsens stig,  ho vinglar vegvill, men merkar det ikkje.  7   Så høyr på meg, mine born,  vik ikkje av frå dei ord eg talar! 8   Hald deg unna annan manns kone,  kom ikkje nær hennar dør! 9   Elles må du gje din ungdoms kraft til andre,  dine beste år til ein nådelaus herre. [ein nådelaus herre: han som har fått ekteskapet sitt krenkt. Sml. 6, 34.] 10   Framande får metta seg av det du eig,  det du vann med ditt strev, går til annan manns hus. 11   Så må du stynja i di siste stund,  når kroppen og holdet tærest bort, 12   og seia: “Korleis kunne eg hata tukt  og ikkje bry meg om refsing! 13   Eg høyrde ikkje på dei som rettleidde meg,  og lydde ikkje på dei som lærte meg. 14   Det hadde nær gått ille med meg  då folket var samla til ting.”  15   Drikk or din eigen brunn,  rennande vatn or di eiga kjelde! 16   Lat ikkje kjeldene dine renna ut på gata,  bekkene dine strøyma på torg og plassar! 17   Du skal ha dei heilt for deg sjølv  og ikkje dela dei med andre. 18   Då skal kjelda di vera velsigna.  Gled deg over din ungdoms kone, 19   den elskelege hind, den yndefulle gasell!  Fryd deg støtt ved hennar barm,  lat alltid hennar kjærleik gjera deg ør!  20   Son min!  Kvifor skal annan manns kone få gjera deg ør,  kvifor ta framand kvinne i famn? 21   Herren ser kvar mannen går,  gjev akt på alle hans stigar. 22   Den gudlause vert fanga av sin eigen udåd,  syndene held han fast som snarer. 23   Han må døy fordi han ikkje får tukt,  i sin store dårskap går han til grunne.

JES 12,1 – JES 12,3 {ISRAELS LOVSONG FOR HERRENS FRELSE}  Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre.  Du var harm på meg.  Men harmen din kvarv, og du trøysta meg. 2   Sjå, Gud er mi frelse,  eg er trygg og ottast ikkje.  For Herren er mi kraft og min styrke,  og han har vorte mi berging. 3   Med fagnad skal de ausa vatn  or frelseskjeldene.

HSA 4,11 – HSA 4,16   Av honning dryp dine lipper, mi brur.  Honning og mjølk er under di tunge.  Angen av kleda dine  er som angen på Libanon. 12   Ein avstengd hage er mi syster, mi brur,  ein avstengd hage med kjelda forsegla.  13   Dine lemer er som ein lund av granataplar  med den gildaste frukt,  av hennabuskar og nardusplanter, 14   nardus, krokus, kalmus og kanel  og angande tre av alle slag,  myrra, aloë og alle slag balsam. 15   Du er som kjelda i ein hage,  ei oppkome med sildrande vatn,  som bekker frå Libanon.  16   “Vakna, nordavind!  Kom, sønnavind!  Blås igjennom min hage,  så angen får strøyma fritt.  Gjev min ven ville koma til sin hage  og eta hans herlege frukt!” [Her er det brura som talar.]

JER 2,13   For to vonde ting har folket mitt gjort:  Dei har gått bort frå meg,  kjelda med levande vatn,  og hogge seg brunnar,  leke brunnar som ikkje held vatn.

JER 17,13   Herre, du Israels von,  alle som går bort frå deg, skal verta til skammar;  dei som vik frå deg i landet,  skal skrivast opp.  For dei har gått bort frå Herren,  kjelda med levande vatn.

JOH 4,13 – JOH 4,14 Jesus svara: “Kvar den som drikk av dette vatnet, vert tyrst att. 14 Men den som drikk av det vatnet eg vil gje han, skal aldri meir tyrsta. Det vatnet eg vil gje han, vert i han ei kjelde med vatn som vell fram og gjev evig liv.”

JOH 4,24 Gud er ånd, og dei som tilbed han, må tilbe i ånd og sanning.”

JOH 7,37 – JOH 7,39   Siste dagen i høgtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: “Den som tyrstar, skal koma til meg og drikka. 38 Den som trur på meg, frå hans indre skal det, som Skrifta seier, renna elvar med levande vatn.” 39 Dette sa han om Anden dei skulle få, dei som trudde på han. For endå var ikkje Anden komen, av di Jesus endå ikkje var herleggjord.

To kommentarar på facebook om rabalderet med justisminister Sylvi Listhaug.

Eg la inn kommentarar til to artiklar på vennegruppa til Frp på facebook og tek dei med her.

pastedGraphic.pnghttps://www.nettavisen.no/nyheter/frp-topp—ikke-akseptabelt-at-listhaug-bytter-departement/3423426095.html 17.3.2017.

Min kommentar:

Torbjørn Sivertstøl Sylvi har verken sagt eller gjort noko gale og der er ingen sakleg grunn til at ho skal beklage noko som helst. Hennar interesse var sjølvsagt å hindre terroraksjonar, oppfordre Ap om å vere med på ein slik politikk og når dei ikkje ville, så informerte ho folket på Facebook, framleis med ei sterk oppfordring til Ap. Men igjen er ikkje Ap i stand til å svare henne sakleg, i staden legg dei opp til ein massiv propaganda med personangrep mot henne. Dette minner om prosessen mot Sokrates, for det første resulterte den i eit justismord og for det andre vart det eit avgjerande steg mot avvikling av demokratiet. Når dei svarar justisministeren slik, er det så vidt som eg kan forstå viktig å støtte henne trufast. Ein slik politikk vil verne oss alle, Utøya-pårørande, Ap-politikarar og andre venstreradikale også, når Ap-tenker annleis om det, så ligg forklaringsoppgåva på deira side. Er dei ikkje i stand til det, så har vi grunn til å lure, kvar er forstanden, er dei ansvarlege, kan vi ha tillit til noko slikt då?

https://resett.no/2018/03/17/folk-som-er-kritiske-til-listhaug-oppfordrer-til-boikott-av-interflora/ 17.3.2018.

Min kommentar.

Torbjørn Sivertstøl Eg er realist samtidig som trur på Jesus og Sylvi er realpolitikar samtidig som ho trur på Jesus og det gleder meg. Ho uttalar seg som realpolitikar, men gang på gang får ho ikkje realpolitiske svar, men dei vik unna og svarar med personangrep, med moralfilosofiske fordømmingar. Det er ein fundamentalisme som det er vanskeleg å forsvare seg imot. Og det er nettopp derfor vi treng evangeliet om Kristus. Så det er på sin plass å minne om nokre bibelvers.

Dei krev at ho skal skamme seg, men ho har vedkjent si tru på Jesus.

Matt.10,32 Kvar den som kjennest ved meg for menneska, skal eg òg kjennast ved for Far min i himmelen. 33 Men den som fornektar meg for menneska, skal eg òg fornekta for Far min i himmelen.

Jesus sa til disiplane sine at verda kom til å hate dei og Johannes sa at vi må ikkje undre oss over det.

1.Joh.15,18 Når verda hatar dykk, skal de vita at ho har hata meg først.

Joh.15,19 Hadde de vore av verda, då hadde verda elska sitt eige. Men de er ikkje av verda; eg har valt dykk ut av verda. Difor hatar verda dykk. 20 Kom i hug det ordet eg sa dykk: Ein tenar er ikkje større enn herren sin. Har dei forfølgt meg, vil dei forfølgja dykk òg. Har dei halde fast på mitt ord, vil dei òg halda fast på dykkar ord. 21 Men alt dette kjem dei til å gjera mot dykk for mitt namn skuld, fordi dei ikkje kjenner han som har sendt meg.

1.Joh.3,13 De må ikkje undra dykk, sysken, om verda hatar dykk.

Matt.5,13 De er saltet på jorda! Men mistar saltet si kraft, korleis skal det då bli gjort til salt att? Det duger ikkje lenger til noko; dei kastar det ut, og folk trakkar det ned.

Matt.15,14 De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. 15 Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. 16 Slik skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!

Sylvi har sett lyset i staken, så det skin for alle som er i huset, då teng ho ikkje beklage at det skin på ei bestemt gruppe menneske, same kva dei enn kallar seg. Ingen har nokon som helst salgs rett til å sette om ein skjerm som skal skygge, så lyset ikkje skal nå dei.

6 responses to “2018.03.18. Herren er sjølv profetrøysta, så lytt ikkje til ei kvar “profetrøyst” i denne tida. Møte i Maranata.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: