Category: Fiskeripolitikk

 • NASJONAL FRIGJERING OG FORVALTING AV FISKE-RESSURSANE.

  Innleiing. Evangeliet er ein glade og frigjerande bodskap både til den einskilde og til folk og nasjonar. Ved trua på Jesus skal vi få komme inn til Guds kvile, frelsesverket er fullbrakt, på det grunnlaget er vi forsona med Gud og får oppleve at han gjer sitt verk med oss ved sitt Ord og sin…

  Read more

 • Konkurranse og samarbeid

  Artikkel i Sunnmørsposten 10.4.2005. «Når nokon har fått tildelt konsesjon og kvote gratis frå staten, og så sel den til dyre domar, då er det noko som ikkje rimar, det er noko som ikkje er rett» I det siste har det vorte stadig meir av at bedrifter har fusjonert eller små bedrifter har vorte oppkjøpte…

  Read more

 • Konkurranse og samarbeid i fiskerinæringa

  Hovudsaka med konklusjonane frå Grønnevet-utvalet er at foredlingsindustrien i land vil ha tak i kvotene, dei vil eige fisken før dei kjøper den, det er den interessa bukken har for å passe havresekken. Men det var då ikkje slik marknadsøkonomien skulle fungere» Fiskerilovgjevinga har verna distrikta mot sentralisering og soleis har den også hindra fusjonering…

  Read more

 • Kven skal tildele kvotene?

  «Tendensen har vore klar; sidan kystfiskarane ikkje vil vere med på den nødvendige struktureringa i kystflåten, tek fiskeindustrien over og gjennomfører den» Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl er cand.mag. og trålbas om bord på M/T Havbris. (onsdag, 07.desember 2005 15:12) Råfisklova seier at fisken skal seljast gjennom offentleg godkjende salslag og deltakarlova seier at fiskebåtane skal…

  Read more

 • KRIMINALISERING AV FISKAREN.

  Eg skreiv ein artikkel om dette i Sunnmørsposten (2004-2005), kopi av den følger til slutt. KVA SOM ER MILJØKRIMINALITET MÅ AVGJERAST UT IFRÅ EIN NATURVITSKAPLEG TANKEGANG OG IKKJE UTIFRÅ EIT LOVVERK SOM ER VEDTEKE AV HEILT ANDRE OMSYN. Når fiskarane har to val, det eine er å dumpe fisken og det andre er å levere…

  Read more

 • Tilpassing med omsyn til økonomi og økologi og/eller tilpassing til ein herskar?

  Dette var tema i to avisartikklar eg skreiv i Sunnmørsposten  i tida 2004-2005. I. Artikkel i Sunnmørsposten 24.5.2004. Vi treng å tilpasse oss dei økologiske og økonomiske realitetane. Det er ikkje det same som eit krav om at vi skal tilpasse oss ein herskar som prøver å forgude seg sjølv. Når regelverket for fiske er…

  Read more

 • 2004. Gode grunnar til dumping av fisk?

  Frå omlag 2002 vart det sett fokus på fiskedumping i massemedia og i 2004 skreiv eg ein dobbelkronikk i Sunnmørsposten, scanna kopier følgjer til slutt. I ettertid var eg var ikkje heilt fornøgd med formuleringane, så eg skreiv eit samandrag: ”Ei ekstremt streng tolking av regelverket der det ikkje er lov å dumpe ein einaste…

  Read more