Category: Politikk

 • Hydrogen – vår framtidige energikjelde?

  «Hydrogen er ei fullstendig forureiningsfri energikjelde sidan forbrenningsproduktet er vatn. Energien må produserast ved elektrolyse, der høg elektrisk spenning spaltar vatn i hydrogen og oksygen, så vi treng ikkje vere redde for at vi skal bruke opp ressursen» Skrevet av: Thorbjørn Sivertstøl er cand.mag. og trålbas på MS Havbris. (fredag, 03.februar 2006 08:02) Hydrogen er […]

  Read more

 • Har vi eigentleg ei kraftkrise?

  INNSIKT Vi må gjere energiøkonomisering til ein større del av energidebatten, med særleg oppfordring til dei som ropar høgast om energimangel. Kva med å få installert varmepumer og automatisk varmestyring i offentlege bygningar til dømes, spør Torbjørn Sivertstøl i denne artikkelen. Han er frå Fiskåbygd og er cand. mag. og trålbas om bord på MT […]

  Read more

 • Energien vi ikkje har

  INNSIKT Er det fornuft i at kraftkrevjande industri berre kan krevje og krevje meir energi, mens vi andre berre skal tilpasse oss det som blir att, spør Torbjørn Sivertstøl i denne artikkelen. Han er cand. mag. og er til dagleg trålbas på MT «Havbris». KRAVSTORE. Marknadsøkonomien er den dominerande ideologien i vår tid. Vi kan […]

  Read more

 • Brukar vi energien rett?

  Dersom eit gasskraftverk vart plassert i nærleiken av Ålesund, så kunne den 40 prosent av energien som går til varme, nyttast til husoppvarming. Då ville denne varmemengda fort tilsvare den elektriske krafta frå ganske så mange vindmøller. Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl er cand.mag og trålbas (onsdag, 05.april 2006 14:04) Vi snakkar om at vi brukar […]

  Read more

 • Konkurranse og samarbeid i fiskerinæringa

  Hovudsaka med konklusjonane frå Grønnevet-utvalet er at foredlingsindustrien i land vil ha tak i kvotene, dei vil eige fisken før dei kjøper den, det er den interessa bukken har for å passe havresekken. Men det var då ikkje slik marknadsøkonomien skulle fungere» Fiskerilovgjevinga har verna distrikta mot sentralisering og soleis har den også hindra fusjonering […]

  Read more

 • Kven skal tildele kvotene?

  «Tendensen har vore klar; sidan kystfiskarane ikkje vil vere med på den nødvendige struktureringa i kystflåten, tek fiskeindustrien over og gjennomfører den» Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl er cand.mag. og trålbas om bord på M/T Havbris. (onsdag, 07.desember 2005 15:12) Råfisklova seier at fisken skal seljast gjennom offentleg godkjende salslag og deltakarlova seier at fiskebåtane skal […]

  Read more

 • KRIMINALISERING AV FISKAREN.

  Eg skreiv ein artikkel om dette i Sunnmørsposten (2004-2005), kopi av den følger til slutt. KVA SOM ER MILJØKRIMINALITET MÅ AVGJERAST UT IFRÅ EIN NATURVITSKAPLEG TANKEGANG OG IKKJE UTIFRÅ EIT LOVVERK SOM ER VEDTEKE AV HEILT ANDRE OMSYN. Når fiskarane har to val, det eine er å dumpe fisken og det andre er å levere […]

  Read more

 • Tilpassing med omsyn til økonomi og økologi og/eller tilpassing til ein herskar?

  Dette var tema i to avisartikklar eg skreiv i Sunnmørsposten  i tida 2004-2005. I. Artikkel i Sunnmørsposten 24.5.2004. Vi treng å tilpasse oss dei økologiske og økonomiske realitetane. Det er ikkje det same som eit krav om at vi skal tilpasse oss ein herskar som prøver å forgude seg sjølv. Når regelverket for fiske er […]

  Read more

 • 2004. Gode grunnar til dumping av fisk?

  Frå omlag 2002 vart det sett fokus på fiskedumping i massemedia og i 2004 skreiv eg ein dobbelkronikk i Sunnmørsposten, scanna kopier følgjer til slutt. I ettertid var eg var ikkje heilt fornøgd med formuleringane, så eg skreiv eit samandrag: ”Ei ekstremt streng tolking av regelverket der det ikkje er lov å dumpe ein einaste […]

  Read more